Olejowe wariacje

Astra na ogłoszeniowych zdjęciach. W tle padoki dla tych rozbrykanych 68 (daj Boże!) rumaków spod maski.
Astra na ogłoszeniowych zdję­ci­ach. W tle pado­ki dla tych rozbrykanych 68 (daj Boże!) rumaków spod mas­ki.

Niedłu­go minie rok, od kiedy sprzedałem moją starą astrę w dizelku (panie, 1,7, tur­bo, nic nie pali!). Dziś rano, w trak­cie sprawdza­nia ole­ju w Wołowinie, przy­pom­ni­ała mi się przed­sprzedażowa dyk­teryj­ka ole­jowa z nią związana.

To był jeszcze okres, kiedy samochód sprzedawałem na pół gwiz­d­ka. Olałem ogłoszenia na oto­mo­to (bo za dro­go), odpuś­ciłem wpisy na tabl­i­cy czy gratce (bo mi się nie chci­ało). Miałem fajny opisik samo­chodu (może kiedyś go puszczę) na boku przy­go­towany, ale jakoś ani fotografować się nie chci­ało, ani obra­bi­ać.

Pro­mocję sprzedaży oparłem więc na najs­tarszym sposo­bie, wyko­rzysty­wanym jeszcze na ryd­wanach w Anty­cznym Rzymie (Żymie?) – kartkach przyk­le­jonych do szyb. Zgod­nie z przewidy­waniem odzew był sza­lony. W trak­cie miesią­ca zadz­wonił gość, który od ręki chci­ał dać pięć stów; Cygan, co go najbardziej bolała zmursza­ła mas­ka; i… i właśnie bohaterowie tej his­to­ryj­ki.

Ustaw­ili się ze mną czterej przed­staw­iciele śląskiej bohe­my Romowie. To znaczy ustaw­ił się jeden, ale przy­jechał z towarzys­t­wem. Przy­jechali ostat­nim escortem z leg­en­darnym sil­niczkiem 1.8TD (mało brakło, a hand­lowałbym im taki sam egzem­plarz, ale cztery lata wcześniej w ostat­niej chwili rzu­ciłem się na astrę). Wpierw z tyl­nej kanapy zszedł ich biały przy­ja­ciel, który najpraw­dopodob­niej robił za bal­ast, aby samochód za bard­zo nie ścią­gał. Dwaj pozostali młodzi Romowie pręd­ko rozpoczęli przechadzkę wokół samo­chodu. Macali pro­gi (zakon­ser­wowane!), patrzyli na szy­by (jak­by w 18-let­nim samo­chodzie wszys­tkie MUSIAŁY być ory­gi­nalne), kopali w opony. Takie znaw­st­wo rodem z giełdy, co każdy jed­nak uśmiech­nie się złowro­go. W końcu jeden z nich przemówił łamaną pol­szczyzną, abym mu poopowiadał o aucie, w między­cza­sie zaglą­da­jąc pod maskę.

Coś mu tam opowiadałem, zapala­jąc jed­nocześnie samochód. Zaczęli ciamkać nad autem, to odkrę­ca­jąc zbior­nicz­ki wyrów­naw­cze i zaglą­da­jąc do środ­ka, do dotyka­jąc (i parząc się) turbinę czy kolek­to­ry. Że mechan­icznie nie było się czego za bard­zo czepić (w aucie z licznikowy­mi 310 tysią­ca­mi, więc pewnie z grubo pon­ad pół mil­iona na budziku), chwycili za argu­ment ostate­czny. Za bag­net.

Na chodzie sil­ni­ka. To był moment, w którym przy­pom­ni­ały mi się wszys­tkie foru­mowe dyskus­je na tem­at efek­tu kom­i­na, czyli gęstego dymu bucha­jącego z tego otworu.

Efekt ma świad­czyć o uszkod­zonych pierś­cieni­ach tłokowych, które prze­puszcza­ją spaliny z komory spala­nia do bloku sil­ni­ka.

Jakoś dzi­wnym trafem w trak­cie przeglą­du przed­sprzedażowego w Auto­ry­zowanej Stacji Obsłu­gi we włas­nym garażu kom­plet­nie zapom­ni­ałem tego sprawdz­ić. Byłem prz­er­ażony, bo zaraz miało się okazać, że astra bardziej nada­je się na zasile­nie fab­ry­ki gillette niż han­del.

Tym­cza­sem… z otworu wydobył się jeden, malut­ki, praw­ie niedostrze­gal­ny obłoczek dymu. Równie dobrze mógł pochodz­ić z kro­pli ole­ju, która nieopa­trznie upadła na jak­iś roz­grzany ele­ment.

Te plamki oleju nie są przypadkowe. To ślad po interwencji niedoszłego kupca. Choć częściowo zmyte.
Te plam­ki ole­ju nie są przy­pad­kowe. To ślad po inter­wencji niedoszłego kup­ca. Choć częś­ciowo zmyte.

Zami­ast dymu z otworu zaczął wyskaki­wać olej, chlapiąc wszys­tko na około. Dla Roma-mechani­ka był to jed­nak dostate­czny argu­ment na słabą ocenę walorów sil­ni­ka. Aby to potwierdz­ić, wyjął bag­net w swoim escor­cie. Fak­ty­cznie, z otworu nie tylko nie buchał dym, ale również nawet żad­na kro­pel­ka ole­ju.

Tego jakże ważnego środ­ka smarnego… nie było jed­nak również na bag­necie. Ani też później odkrę­conym korku wlewu ole­ju.

Nie komen­towałem sprawy, wolałem przemil­czeć. Bo pomi­mo rzeko­mo słabych walorów astry, do boju wkroczył czwarty Rom. Najs­tarszy z nich do tej pory drze­mał na fotelu pasażera. Jak się okaza­ło, miał być głównym użytkown­ikiem astry, więc zde­cy­dował się na jazdę prób­ną. Miał w pasie więcej niż ja. Ba! W pasie miał więcej niż ja wzros­tu, chodź z łat­woś­cią z góry dostrze­gałem jego łysinkę.

Wsi­adł do opla. Zgasił. Zapal­ił. Zgasił. Odczekał. Zapal­ił. W między­cza­sie ja rozsi­adłem się na prawym fotelu, prze­zornie zap­ina­jąc pasy. To był jego moment, jego chwila prawdy. Wcis­nął gaz w podłogę. Z rury wys­trzeliły obło­ki czarnego dymu (które rozśmieszyły sza­leńc­zo ((naw­ias w naw­iasie: obłąkańc­zo!)) białego towarzysza-bal­ast). Trzy­mał jed­nak wciśnięte sprzęgło. Odpuś­cił gazu, puś­cił sprzęgło, szarp­nęło, ale poszło (ta astra nie chci­ała gas­nąć, nie zdusił jej chy­ba nikt!). Po kilku­nas­tu butowa­ni­ach (gazu i hamul­ca) wró­cil­iśmy na miejsce zbiór­ki. Poci­amkał, pożeg­nali się. Obiecali się odezwać.

Ta chwila nadeszła dopiero kil­ka godzin później, choć nie ze strony wcześniej kon­tak­tu­jącego się ze mną Cygana, lecz jego kole­gi. Widać tam­ci się rozmyślili, ten chci­ał ich pod­kupić. Smsa­mi przeprowadzil­iśmy 15-min­u­tową licy­tację, po czym stwierdz­iłem jed­nak, że… chy­ba szko­da mi tego auta i jeszcze odczekam. A zresztą oni dawali mi o wiele mniej niż chci­ałem.
His­to­ria astry w moich rękach skończyła się dwa miesiące później, kiedy kupił ją sym­pa­ty­czny, młody mieszkaniec chy­ba Wodzisław­ia Śląskiego. Zamieni­ał poloneza truc­ka na astrę, bo… to w końcu niemieck­ie.