Lusterko wsteczne: nie tknij!

lusterko

Każdy ma swój dzi­waczny fetysz: nie lubi, kiedy doty­ka się czegoś, jest związane bezpośred­nio z nim. Kobi­ety, na przykład, nie przepada­ją za klepaniem ich po tyłkach, zwłaszcza w miejs­cach pub­licznych. Zna­jomy mechanik ma wypra­cow­any sys­tem odkłada­nia narzędzi i bia­da temu, kto je dotknie, a już w ogóle najwięk­szym grzechem jest ich przekładanie. Mój kole­ga ma ukochany dłu­gopis, który zawsze odkła­da w jeden punkt biur­ka. I nie zważa nawet, że to tani, reklam­owy pisak. Wymienia w nim reg­u­larnie wkłady, a pękniętą od naprężeń obsad­kę z chirug­iczną pre­cyzją obkleił moc­ną taśmą samo­przylep­ną. Jeśli ktoś go dotknie, przełoży lub uży­je — naty­ch­mi­ast słyszy stek wyzwisk. Przy tym mój fetysz jest łagod­ny, wręcz nieob­ja­wowy. Nie znoszę jed­nak, kiedy ktoś zupełnie bez powodu przestaw­ia mi wewnętrzne lus­terko wsteczne. 

Nie zrozum­cie mnie źle: ustaw­ie­nie tego lus­ter­ka to jed­na z pier­wszych rzeczy, jakie robię po wejś­ciu do jakiegoś samo­chodu. Rozu­miem, że gdy jest kilku jego użytkown­ików, cza­sem trze­ba je tknąć. Z Kandy­datką Na Moją Żonę mamy tak kom­for­tową sytu­ację, że lus­terko ustaw­ione jest tak, że wystar­czy włącze­nie “try­bu noc­nego”, aby mogła go uży­wać dru­ga oso­ba. Wsi­adam ja — klik — do góry. Wsi­a­da KNMŻ — klik, w dół. Rewela­cyj­na sprawa. I nawet jeśli nie do koń­ca jej pasu­je, to jed­nak akcep­tu­je mój upór w tej materii. Do cza­su.

Ustaw­ie­nie lus­ter­ka wewnętrznego to sprawa wręcz najwyższej wagi. Wyma­gała wielu min­ut skupi­enia, tysię­cy spo­jrzeń, anal­iz czy obe­j­mu­je każdą krawędź tyl­nej szy­by, czy tylne zagłów­ki jed­nak nie domin­u­ją obrazu, czy jest prostopadłe wzglę­dem powierzch­ni zie­mi.

Dziś jed­nak KNMŻ prze­lała czarę goryczy, wepch­nęła mnie na szczyt roz­paczy. Kiedy zaparkowal­iśmy auto, postanow­iła sprawdz­ić stan swo­jego uzę­bi­enia. Nie użyła jed­nak do tego olbrzymiego lus­ter­ka na osłonie prze­ci­wsłonecznej, dodatkowo podświ­et­lonego. Tak czys­tego, że po wymon­towa­niu moż­na było z niego bez żad­nych obaw wcią­gać kokę. Ba, pode­jrze­wam, że spoży­wana koka została­by wtedy dodatkowo wzbo­ga­cona. Tu lus­terko jest tak wypu­cow­ane, że po stłucze­niu moż­na było­by go użyć jako narzędzia chirur­gicznego, które nie wyma­gało­by odkaże­nia.

Nie, KNMŻ siedząc na prawym fotelu, chwyciła za… wewnętrzne lus­terko wsteczne. Przekrę­ciła go i zaczęła przyglą­dać się zębom.

Nie będę opisy­wać co dzi­ało się chwilę potem.

Powiem tak: ter­az jeżdżę i za każdym razem, gdy zerknę w lus­terko, muszę je popraw­ić. I będę tak je kory­gował przez najbliższy miesiąc.

  • Jak to dobrze że jeżdżąc 3,5 roku busa­mi, odzwycza­iłem się od wstecznego, nie jest niezbędne.
    Za to boczne uszy muszą być ustaw­ione po moje­mu 😀
    Inny kole­ga znowu ma zawsze pok­i­trane gdzieś ścierecz­ki i spryski­wacz. Szy­by mają być niewidoczne! Abso­lut­nie czyste, zwłaszcza przed­nia, więc psi­ka kiedy tylko ma wąt­pli­woś­ci co do czys­toś­ci owych 🙂

  • Rozu­miem ból i łączę się w nim 😉 też tak mam..moja już nie Kandy­dat­ka już nie pal­cu­je mi to lus­terko tak że ciśnie­nie szy­bko mi rośnie…

  • Ja mam trochę gorszy prob­lem (w dodatku reg­u­larnie się pow­tarza­ją­cy) — nie dość, że lus­terko jest za każdym razem przestaw­ione, to dodatkowo co chwilę pojaw­ia­ją się na nim tłuste maza­je po pokre­mowanych pal­cach 😉