Dwie zasady, których nie uczą na kursie

Dobra, zas­pałem. Wpadłem coś jak­by w letarg, pomiędzy snem a jawą, prze­tykany dziesiątką samo­chodów, które obró­ciłem w między­cza­sie. Ale wytłu­macze­nie mam proste, bo z jed­nej strony życie zabrało mi Zabrza­ńskie Sto­warzysze­nie Miłośników Moto­ryza­cji i cała ster­ta imprez, które ostat­nio orga­nizu­je­my (i wbrew plotkom będziemy dalej orga­ni­zować!). Z drugiej strony od początku lip­ca wal­czymy z Kubą z jego mal­czanem. O mal­czanie jeszcze wspom­nę, bo jest trochę his­torii z nim związanych, ale dzisi­aj o czymś innym.

Tu Kuba jedzie. Te niebieskie kreski to żyły, jakie wyszły mu od kręcenia niedosmarowanymi zwrotnicami.
Tu Kuba jedzie. Te niebieskie kres­ki to żyły, jakie wyszły mu od kręce­nia niedos­marowany­mi zwrot­ni­ca­mi.

A przy­pom­ni­ało mi się w piątek, kiedy wzięliśmy malucha na małą prze­jażdżkę. Zawsze marzył nam się kabri­o­let, ale z braku odpowied­niej tar­czy do fleksy pozostało nam jedynie wyszarpać wszys­tkie drzwi i szy­by. Było już na prop­sie, wia­tr we włosach, nosie kozy wpy­chało do cza­sz­ki, a nowe hamulce łapały jak wściekłe. Wściek­le wybier­ało też sprzęgło, które — nie wiedzieć dlaczego — uznało, że będzie dzi­ałać jak spiek. 0–1, 0–1, 0–1. Mimo moich 195 cen­tymetrów dłu­goś­ci i 130 kilo wagi z malucha gówno widzi­ałem w przód i nazad. Pomógł brak reflek­torów, bo przy­na­jm­niej przez otwór w desce i otwór po świ­etle widzi­ałem lewy, przed­ni narożnik.Ale dzień później dojrza­łem starą babę za kierown­icą nowego audi, która przyjęła trady­cyjną dla starych bab pozy­cję “starob­a­bią”. Nos przy szy­bie, łok­cie prak­ty­cznie za ple­ca­mi, kierown­icą jeździ po łonie, jak­by jej to nadawało nowy wymi­ar jej życiu sek­su­al­ne­mu.

A to już ja zaspokajam się maluchem. ;-)
A to już ja zaspoka­jam się maluchem. 😉

I wtedy przy­pom­ni­ały mi się dwie zasady w ruchu dro­gowym, których nikt nie przestrze­ga, bo nikt im nawet o nich nie wspom­ni­ał. Nie zawsze przestrzegam je ja, choć znam je doskonale. Ale co z tego, że jeźdz­iłbym tak jako jedyny. Wyglą­dałbym na drodze jak facet w różowych spod­ni­ach (przepraszam: łoso­siowych!), obcisłej koszulce w serek i przy­ciem­ni­anych oku­larach, który błą­ka się po warszta­cie w poszuki­wa­niu swo­jego zagin­ionego peżo­ta.
Oto one:

Zmieni­aj pas, kiedy widzisz auto w lus­terku wstecznym
Ile razy wkurza­l­iś­cie się, że jak­iś półmózg właśnie zaraz po wyprzedza­niu zajechał wam drogę, zmieś­cił swo­je masy­wne zderza­ki tylko dzię­ki odpy­cha­niu między­cząsteczkowe­mu? Dziesiąt­ki, tysiące razy? Mil­iony?

A zasa­da jest pros­ta jak budowa cepa. Nie zmieni­ał pasa na prawy (tym bardziej na lewy ;), jeśli nie widzę już całego samo­chodu w lus­terku wstecznym. Tym w środ­ku, na szy­bie. Ja wiem: busiarze mają gorzej. Ale niebu­siarze to lus­terko mają i chy­ba potrafią uży­wać, co nie?
Lus­terko jest tak skon­struowane, że jadąc lewym pasem w końcu zobaczę samochód na prawym właśnie w nim. I wtedy wiem, że dys­tans jest na tyle duży, że mogę wró­cić na prawy pas i jechać zgod­nie z przepisa­mi.
Stawaj tak, byś widzi­ał koła
Nauczył mnie tego jak­iś anglo­języ­czny wywiad o bez­pieczeńst­wie w ruchu dro­gowym. Albo pol­sko­języ­czny, ale bazu­ją­cy na ang­iel­skim szkole­niu jazdy? Mniejsza z tym. W każdym razie w Anglii kur­san­tom wykła­da się, że bez­pieczeńst­wo i płyn­ność w ruchu moż­na osiągnąć również poprzez odpowied­nie stawanie na światłach czy przy “ustąpie” (ustępie?). Zasa­da jest bajecznie pros­ta, ale pozwala trzy razy szy­b­ciej ruszyć spod świateł. Wystar­czy… stanąć za poprzedza­ją­cym samo­cho­dem tam, by widzieć jego tylne koła. Na pojem­ność kor­ka wpły­wa to niez­nacznie, bo różnice się­ga­ją około 30 cen­tymetrów na samo­chodzie. Ale w momen­cie zmi­any świateł każde auto może ruszyć prak­ty­cznie jed­nocześnie, miarku­jąc jedynie min­i­mal­nie pręd­kość. Ma ku temu miejsce i potrafi spoko­jnie ruszyć bez czeka­nia na kierow­cę przed nim. Mało tego to rozwiązanie daje pole do popisu w przy­pad­ku… awarii poprzedza­jącego auta. Jed­nym ruchem kierown­i­cy może­my zmienić pas.

Że niby auta się tak nie psu­ją? Kurde, przede mną w tym roku zgasły na amen dwa. Chy­ba źle na nie odd­zi­ału­ję.

  • Stawanie na strza­łce 😀 Przepis jest tak bard­zo martwy że nawet polic­ja w dobie szuka­nia każdej złotów­ki nie lepi za to! ;]

    • Mało tego: sama nag­min­nie nie przestrze­ga.

      To tak samo martwy przepis, jak ten o pier­wszeńst­wie na rondzie. Teo­re­ty­cznie ma go wjeżdża­ją­cy, ale w Polsce i tak staw­ia się przy każdym wlocie “ustąp pier­wszeńst­wa”.

  • motyw ze stawaniem na światłach ciekawy…bo mnie coś bierze jak niek­tórzy rusza­ją…