Cookies

Uży­wamy infor­ma­cji zapisanych za pomocą cook­ies i podob­nych tech­nologii głównie w celach statysty­cznych, ale również reklam­owych oraz w celu dos­tosowa­nia naszych ser­wisów do indy­wid­u­al­nych potrzeb użytkown­ików. Mogą też stosować je współpracu­ją­cy z nami reklam­odaw­cy, firmy bada­jące ruch w internecie oraz dostaw­cy aplikacji mul­ti­me­di­al­nych. W pro­gramie służą­cym do obsłu­gi inter­ne­tu — tzw. przeglą­darce — moż­na zmienić ustaw­ienia doty­czące cook­ies.

Korzys­tanie z naszych ser­wisów inter­ne­towych bez zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych cook­ies oznacza, że będą one zapisane w pamię­ci urządzenia. Jeśli nie zgadza­sz się na wyko­rzys­tanie tej tech­nologii, dowiedz się TUTAJ jak ją wyłączyć.