Nie ma munduru, a zatrzymuje. Może? Czyli kiedy policjant może kontrolować.…

Tem­at reg­u­larnie przewi­ja się przez inter­net, fejs­bu­ki, grupy czy tem­aty­czne fora. Coraz więcej osób bun­tu­je się przed kon­tro­la­mi, pode­jrze­wa­jąc, że polic­jan­ci częs­to przekracza­ją uprawnienia i zatrzy­mu­ją pojazdy w niewłaś­ci­wych miejs­cach, z niewłaś­ci­wych przy­czyn i… w niewłaś­ci­wym odzie­niu. Dlat­ego też raz, a dobrze! Kiedy i jakie pat­role mogą zatrzymy­wać do kon­troli dro­gowej? Okazu­je …